มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะเติกส์และเคคอส

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 8,665
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 18,094 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 6,775
รวม 18,094 15,440
หน่วย : บาท