มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โตโก

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 54,730 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 358 683
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,071 716 1,074
52 ฝ้าย 12,263,009 7,413,322 7,358,084
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 4,386 0 0
รวม 12,323,196 7,414,396 7,359,841
หน่วย : บาท