มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไทย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 8,169,511 19,888,560 9,106,908
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 18,450 0 0
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 5,442,529 0 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 138,908 706,206 20,714
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 920,966 8,414,882 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 5,554,598 18,815,831 4,548,167
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 714 284,014 0
10 ธัญพืช 6,688,539 50,821,793 6,683,822
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 2,222,071 547,555 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 642,725 915,261 6,602,259
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 322 302,401 1,699,888
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 0 0 905,982
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 514,279 433,427 36,931
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 8,416,617 9,503,062 18,519,990
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 483 0 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 48,891 0 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 584,364 9,788 6,503
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 21,990,247 21,835,180 6,689,290
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 9,084,326 2,953,672 3,363,950
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 174,932 3,938
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 106,852 631,570 7,622,017
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 2,137,265 11,981 55,370
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 221,371 82,090 61,830
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 55,287 1,139,804 1,083,077
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 549,712 169 1,809,254
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 235,732 283,206 586,981
31 ปุ๋ย 5,694,455 0 18,572,416
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 655,424 4,029,998 1,900,417
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 7,289,825 12,351,513 1,164,199
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 291,791 1,113,875 479,599
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 2,971 1,427,849 2,596,106
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 8,435 0 1,158,575
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,885,991 408,882 3,575,537
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 196,647,998 192,846,180 274,674,604
40 ยางและของทำด้วยยาง 37,551,654 63,568,513 63,262,267
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 10,832,506 5,286,593 1,026,821
42 เครื่องหนัง 1,947,456 1,720,046 537,554
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 5,042,456 0 1,055,119
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 4,214,259 3,273,687 12,593,652
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 0 0 65,349
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 5,668,542 4,551,858 5,480,867
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 366,862 161,921 1,347,596
50 ไหม 1,686 393 1,023
52 ฝ้าย 157,775 3,902,422 23,608
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 1,960 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 5,062,060 1,867,109 2,527,630
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 1,747,928 16,365 11,571
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 847,836 5,809,796 193,663
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 134,291 0 7,406
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 81,063 73,698 17,922
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 464,054 2,027,520 393,860
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 423,394 597,436 1,002,288
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,505,613 1,252,851 2,838,414
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,295,692 1,145,047 1,771,595
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 1,359,848 942,123 1,676,120
64 รองเท้า 186,576 159,374 237,806
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 147,626 4,192 862
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 191 103 1,457
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 452,532 631,639 310,338
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 2,096,250 1,339,013 1,028,055
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 2,852,941 897,844 958,759
70 แก้วและเครื่องแก้ว 4,809,900 4,051,356 58,712,943
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 365,636,391 166,903,397 271,512,511
72 เหล็กและเหล็กกล้า 2,134,696 1,437,318 4,126,947
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 553,274,758 502,166,485 726,194,302
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 3,849,753 19,982,588 9,288,294
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 19,658,685 40,411,984 34,176,507
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 583,295 31,153 10,958
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 5,291 2,394 34,298
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 117,006 0 145,413
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 19,491,546 5,045,386 14,481,869
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 2,400,729 1,044,265 919,250
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 894,255,479 1,428,627,052 1,024,936,072
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 3,047,101,616 2,653,089,126 4,606,985,692
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 165,755,093 173,040,821 205,649,687
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 60,800,313 26,210,918 7,317,053
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 4,878,439 84,837 24,500
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 124,777 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 143,218,431 303,828,849 86,200,485
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 30,826,501 7,239,722 29,298,066
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 89,411 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 3,869,744 6,003,844 4,503,965
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,317,860 2,378,777 1,001,515
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 14,250,937 258,315 909,283
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 7,393,786 89,356 0
รวม 5,719,509,137 5,791,091,167 7,558,329,536
หน่วย : บาท