มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ทาจิกิสถาน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,566 9,149
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 23 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 5,290 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 70
รวม 6,879 9,219
หน่วย : บาท