มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ติมอร์-เลสเต

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,136 553
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 2,893
รวม 1,136 3,446
หน่วย : บาท