มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ตูนิเซีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 2,038,898 2,239,625 785,640
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 4,738,015 0 51,687
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 14,612,784 8,775,675 3,839,601
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 4,071,300 0 10,817,829
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 928 0 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 0 272
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 144,761 109,686
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,842 40,529 299
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 992,408 580,637 305,673
40 ยางและของทำด้วยยาง 287,840 23 738
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 720,594 28,063 116,921
42 เครื่องหนัง 1,210,128 30,623 14,730
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 2,665 5,899
47 เยื่อไม้ 85,542 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,260 738 1,466
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 0 2,422,983
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 6,621 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,288,942 30,953 704,304
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 5,532,983 555,910 3,810,984
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 97,041 2,849 0
64 รองเท้า 8,004 0 7,059
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 0 461
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 81,898 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 34,684 34,834 87,922
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 1,153 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 10,395 0 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 5,166 36,017 38,248
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 215,660 185,596 751,898
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 11,571,369 8,082,838 8,967,721
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 2,409,460 14,266 2,140,857
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 486,657 3,795 457,083
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 14,830 29,867 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 245,378 101,052 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 68,100 0 12,494
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 248,744 0 1,345
รวม 51,005,573 21,004,367 35,453,800
หน่วย : บาท