มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ตุรกี

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 1,419,971 2,192,373 2,012,321
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 2,681,439 3,549,587 2,009,482
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 353,746 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 0 121,802
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 463,372 0 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 3,986,889 10,709,729 304,158
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 968,390 572,263 1,290,121
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 11,301,381 13,929,879 6,099,571
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 1,090,920 1,071,339 1,653,606
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 0 7,915,074
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 21,411,894 19,959,227 29,193,800
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 4,141 0 4,359
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 9,895,984 9,713,029 18,381,885
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 122,492 1,841,459 3,300
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 3,973,435 5,561,721 5,338,497
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 692,582 6,179,860 2,113
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 6,875,043 13,725,165 9,340,746
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 1,217 0 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 4,033,215 1,096,960 6,624,346
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 6,389,476 12,566,820 7,911,144
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,638,597,929 45,892 4,528
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 130,637,827 78,751,397 159,620,149
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 438 1,126,710 607,116
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 23,179,890 12,828,704 11,964,302
31 ปุ๋ย 0 0 770,446
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 23,357,553 19,642,525 19,564,217
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 2,306,413 2,136,598 1,280,983
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 415,743 62,207 461,416
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 794,211 1,333,655 5,738,726
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,486,875 6,276,868 1,489,068
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 13,191,222 16,897,442 11,454,142
40 ยางและของทำด้วยยาง 6,119,271 9,721,226 12,311,676
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 281,090 78,620 1,669,255
42 เครื่องหนัง 1,791,011 316,477 201,754
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 0 0 3,428,847
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 1,486,579 574,049 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 4,419,552 2,208,468 9,572,184
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,589,064 2,133,836 2,044,021
52 ฝ้าย 2,961,875 8,903,945 120,504
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 180,602 156,630 262,125
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 7,536,147 22,830,708 9,335,512
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 1,683,438 3,528,721 2,524,976
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 1,043 139,466 36,093
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 3,158,380 373,691 614,186
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 1,096,098 1,219,188 856,186
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 846,287 118,162 1,822,538
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 261,235 553,111 3,733
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 10,038,668 14,696,165 4,978,286
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 26,879,631 15,362,117 9,810,559
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 5,079,504 5,042,320 5,127,835
64 รองเท้า 194,918 56,322 1,365,201
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 101,759 75,355 6,850
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 383,716 3,267,026 5,027,426
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 653,959 12,524,941 521,666
70 แก้วและเครื่องแก้ว 5,717,059 7,169,436 10,233,679
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 2,858,649 60,824 723,397
72 เหล็กและเหล็กกล้า 23,308,961 1,698,720 9,209,389
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 20,728,041 41,227,449 12,875,937
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 8,234,685 1,686,545 5,289,304
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 87,760 1,263,876 169,788
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 396 0 0
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 296,978 102,880
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 809,413 284,449 1,296,270
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,692,563 2,262,571 1,242,763
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 104,512,983 139,904,019 94,535,440
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 22,661,329 28,607,658 28,024,486
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 6,798,371 5,579,513 10,055,842
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 162,043 5,062,990 0
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 0 137,716
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 9,271,434 3,151,000 18,297,688
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 89,686 41,305 8,357
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 694 373,407 0
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 7,536,295 4,036,968 1,952,805
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,533,076 1,437,272 2,209,409
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 10,293 440,023 12,668
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 746,679 776,400 620,728
รวม 2,205,784,179 591,367,102 579,801,377
หน่วย : บาท