มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ตรินิแดดและโตเบโก

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,306 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 805 0 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 29,002 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 31,414,509 35,084,677 53,052,815
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 352,032
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 723,821 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 192,578 0 720
รวม 31,609,198 35,837,500 53,405,567
หน่วย : บาท