มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 0 2,196,100
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 62,293 191,274 17,604
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 17,585,630 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 15,901 92,819
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 14,597 13,167 2,234,214
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 1,281 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,738 2,458 2,052
52 ฝ้าย 14,120,276 29,032,790 15,855,523
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 2,821,841 5,392,333 2,858,078
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 28,984,307 50,322,578
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 2,300 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 720 0
รวม 17,020,745 81,222,161 73,578,968
หน่วย : บาท