มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ เมษายน 2563
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 879,291
รวม 879,291
หน่วย : บาท