มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อุรุกวัย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 1,763,447 0 512,144
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 3,314,907 0
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 2,036,149 3,346,869 2,601,813
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 51,501 0 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 141,946 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 1,683,517 0
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 125,962,215 92,305,848 47,103,332
42 เครื่องหนัง 0 0 9,692
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 1,842,818 635,610 4,369,358
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 0 1,289
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,635 3,618 3,431
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 0 12,749,983
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 6,058 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 257,924 527,321 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 8,875 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 5,522 0 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,429 0 0
รวม 131,931,515 101,965,694 67,351,042
หน่วย : บาท