มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อุซเบกิสถาน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 144
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 3,209 0
รวม 3,209 144
หน่วย : บาท