มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ นครรัฐวาติกัน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 38,562 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 2,399
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 162 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 322 0
รวม 39,046 2,399
หน่วย : บาท