มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ เมษายน 2563
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 15,885
รวม 15,885
หน่วย : บาท