มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เวเนซุเอลา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 11,560,257 22,574,699 7,033,032
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 6,967,866 7,089,426 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 1,323,423 0 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 139,593 273,527 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 2,316 500 0
42 เครื่องหนัง 0 0 4,674
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,030 2,800 576
72 เหล็กและเหล็กกล้า 3,784,243 2,123,078 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 2,314,815 1,129,594 4,666,169
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 8,294 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 90,000
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 2,045 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 6,221 0
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 1,721 6,954 0
รวม 26,098,309 33,215,093 11,794,451
หน่วย : บาท