มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 116 325 43
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 1,579 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 116,906 0 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 420,221
64 รองเท้า 0 1,835 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 19,439 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 0 399,198
รวม 117,022 23,178 819,462
หน่วย : บาท