มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ เมษายน 2563
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 210,723
รวม 210,723
หน่วย : บาท