มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ วานูวาตู / วานูอาตู

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 196,362,296 102,197,679 373,301,540
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 37,500 37,500 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 35,000 4,250 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 681 0 0
รวม 196,435,477 102,239,429 373,301,540
หน่วย : บาท