มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ซามัว

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 104,223
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 292
รวม 104,515
หน่วย : บาท