มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เยเมน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 161,399,641 157,922,027 114,977,661
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 45,346 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 3,832 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 681 228 0
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 2,508,370 10,277,714 5,239,946
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 8,786 0
รวม 163,957,870 168,208,755 120,217,607
หน่วย : บาท