มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แอฟริกาใต้

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 2,590,463 0 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 6,903,667 0
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 0 1,791,567 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 0 1,142,035
10 ธัญพืช 1,320,467 4,722,745 6,243,637
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 1,312,433 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 504,080 560 0
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 1,552,344 1,462,612 1,302,060
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 141,006 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 6,512 3,137
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 2,969 0 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 349 0 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 561,590 649,925 2,263,788
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 431,950 1,078 71,354
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 14,519,875 21,692,210 40,291,569
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 2,126,238 3,192,611 9,242,462
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 3,598,557 1,474,946 1,755,994
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 7,287,299 3,569,732 9,283,684
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 7,165,966 1,548,379 17,512,194
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 311,644,354 627,078,015 124,857,367
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 3,288,646 4,818,978 1,988,690
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 7,272,997 6,576,559 12,425,301
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 5,202,840 54,991 4,618,087
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 269,196 1,280 368,929
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 4,319,277 2,276 4,551
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 0 13,900,148 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 4,667,058 3,775,452 11,314,674
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,576,163 3,781,298 2,043,558
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,208,129 737,737 1,432,486
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 977,601 2,430,091 0
42 เครื่องหนัง 149,617 800,866 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 0 16,501
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 0 2,472 0
47 เยื่อไม้ 80,130,484 189,125,249 117,742,907
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 103,673 0 7,785,918
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 20,430 350,726 45,393
52 ฝ้าย 0 0 6,075,406
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 22 0 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 54,208 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 23,155 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 1,029 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 15,751 8,146 2,877
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 5,511 20,000 12,983
64 รองเท้า 2,736 55,405 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 25,000 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 1,306 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 391,585,825 12,334,304 151,970,622
72 เหล็กและเหล็กกล้า 6,170,761 12,129,942 13,466,486
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 19,415,287 6,118,239 23,571,834
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 33,564,296 16,903,401 60,190,039
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 211,315,965 197,787,915 131,085,741
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 8,466,243 0 183,707
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 424,600 72,394 310,210
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 101,644 247,816 243,869
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 16,205,945 93,840,554 136,871,549
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 2,045,532 2,333,024 487,596
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 49,937,402 57,855,531 49,606,943
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 12,198,286 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 2,113,303 462,906 5,187
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 9,527 0 0
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 31,631,337 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 812 68,000 18,700
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,160 199,317 82,156
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 26,361
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 16,000 0
รวม 1,203,898,089 1,346,270,181 947,968,542
หน่วย : บาท