มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แซมเบีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 29,084 7,711 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 2,041 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 262 789 1,019
52 ฝ้าย 8,788,770 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 0 526
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 16,769,240 289,551 50,687,495
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 144,531,857 50,008,704
รวม 25,587,356 144,831,949 100,697,744
หน่วย : บาท