มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ซิมบับเว

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 21,621 0 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 10,069,612 3,395,350 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 454 737 0
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 601,812 0 0
42 เครื่องหนัง 0 466,209 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 492 782 0
52 ฝ้าย 0 0 5,708,773
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 2,189 0 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 3,963 0 0
รวม 10,700,143 3,863,078 5,708,773
หน่วย : บาท