มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ รหัสประเทศสำหรับเขตต่อเนื่องฯ

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 เมษายน 2563
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 10,651 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 100,554 150,631
รวม 111,205 150,631
หน่วย : บาท